KADA SU VRLINE MANE, A MANE VRLINE?

Zodijački znak u opštem smislu opisuje njegov vladar ( planeta u sedištu) , planeta egzaltirana u tom znaku i planete u izgonu i padu.
Planeta je najsnažnija u svom sedištu, jer kroz taj znak izražava svoje tipične osobine. Izgon je suprotan od sedišta i tu je planeta ugrožena. Egzaltacija (ushićenje) je kombinacija najboljih osobina znaka i planete, dok je u padu planeta slaba i ukazuje na gubitak kvaliteta znaka, izbacujući na površinu njegove najlošije strane.


KADA SU VRLINE MANE, A MANE VRLINE?

Zodija?ki znak u optem smislu opisuje njegov vladar ( planeta u seditu) , planeta egzaltirana u tom znaku i planete u izgonu i padu.

Planeta je najsnanija u svom seditu, jer kroz taj znak izraava svoje tipi?ne osobine. Izgon je suprotan od sedita i tu je planeta ugroena. Egzaltacija (ushi?enje) je kombinacija najboljih osobina znaka i planete, dok je u padu planeta slaba i ukazuje na gubitak kvaliteta znaka, izbacuju?i na povrinu njegove najloije strane.

?esto kada govorimo o vrlinama, odnosno o pozitivnim osobinama nekog znaka ( naj?e?e prikazanim planetama u seditu i egzaltaciji) , ne razmiljamo ta je ono to pokre?e ove osobe da iste i ispoljavaju. Ne prou?avamo unutranje motive, koji su glavni pokreta?i ne?ijeg ponaanja.

Bez pokreta?kih motiva koji lee unutar ljudskog ponaanja, nae sposobnosti ne bi imale nikakvu funkciju, naa egzistencija bi bila ugroena a na smisao ivota ne bi mogao biti ostvaren.

Iskazane vrline zodija?kih znakova su zapravo nekada mane, jer su ispoljene zbog odre?enih slabosti, dok se isti motivi kriju i iza njihovih mana i iza njihovih vrlina.
Planete koje su u izgonu i padu u nekom znaku, naj?e?e govore o slabostima, nedostacima i manama. Pokreta?ki motivi su prikazani planetama u izgonu, padu ali i u egzaltaciji.
S druge strane, one nas u?e vanim ivotnim lekcijama, ukazuju nam na odre?ene izazove sa kojima moramo da se suo?imo, preprekama i blokadama koje treba da presko?imo i problemima koje moramo da reavamo.

Krenimo od prvog zodija?kog znaka Ovna. Ovnom vlada Mars, Sunce je u egzaltaciji, Venera u izgonu a Saturn u padu.

Hrabrost je jedna od vrlina koja se pripisuje Ovnovima, ali on je vie nepromiljen, nego to je hrabar. Ovan je direktan , otvoren i iskren, a u stvari je vie grub i neobuzdan, nego to je uopte spreman da svojom otvoreno?u i iskreno?u nekome iskreno pomogne.

Ovan ima jaku volju ( egzaltacija Sunca), ali Suncem vlada Mars koji vie simbolie snane impulse koji zapravo vladaju tom voljom. Zbog svog vladara Marsa je impulsivan, brzo plane, reakcije su mu prenagljene i ne vodi ra?una o posledicama.

Ovan je dostojanstven, ali ta se zapravo krije iza toga i iza njegove volje? Krije se veliki gordi ( sujetni) ego, zbog egzaltacije Sunca koje sve preuveli?ava. Sujeti su skloni Lav
( vladar Sunce), Vaga ( Sunce u padu) i Vodolija ( Sunce u izgonu).

ta to ljude ?ini sujetnim i ponosnim? To je zapravo potreba za visokom predstavom o naoj sopstvenoj vrednosti i veli?ini. Sujeta nam ne dozvoljava da budemo samokriti?ni, jer bi tako ugrozili nau predstavu o naoj vrednosti i veli?ini u naem umu. Moe lako da se ugrozi, ?ak nedostatkom tu?eg odobravanja.
Sujetna osoba nema objektivnu predstavu o stvarnosti u svom umu, lako se zavodi laskanjem i zbog lake uvredljivosti je ?esto sklona sukobima.
Uvredite i unizite Ovna i on ?e vrlo brzo svoju povre?enu sujetu transformisati u mrnju i destrukciju.

Zbog egzaltacije Sunca, Ovan tei dominaciji, eli da bude glavni, najbolji i uvek na prvom mestu.
Zbog gordosti prirodno tei da obezvredi vrednosti i stekne nadmo? nad drugim bi?em. Gordost ga ?ini povredljivim i zato je sklon sukobima i neslaganju sa drugim ljudima.

Planete u izgonu i padu ( Venera i Saturn) govore o njegovim slabostima, ali i onome to mu nedostaje i ta treba da nau?i kao vanu ivotnu lekciju.
Venera je oli?enje ?ulnosti i uivanja a u Ovnu gubi svoju fino?u, tolerantnost i gracioznost. Venera se ne ose?a dobro u ovom znaku, ali ona Ovna treba da nau?i dijalogu, prefinjenim manirima, balansiranju, takti?nosti, uivanju i timskom radu.
S druge strane Venera moe da bude opasna za Ovna, jer ta drugo moe da uniti jednog sportistu ( Mars) nego predavanje lenjosti i hedonisti?kom ivotu ( Venera).

Zbog Saturna u padu teko se kontrolie, ne ume da se smiri, nema strpljenja, ne ume da ?eka, ve? eli sve sada i odmah po svaku cenu.

Nije sposoban za posao koji due vreme zahteva predanost , strpljivost i koji mu ne daje mogu?nost za ispoljavanje li?ne inicijative.

Ovan mora da nau?i da se smiri, da sa?eka da pro?e vreme i da radi sve promiljenije. Pre akcije umesto da nepromiljeno srlja, treba da ohladi ( Saturn) svoju usijanu glavu, da bi mudro reagovao u odre?enim situacijama.

Nasuprot Ovnu, nalazi se Vaga. Vaga je drueljubiva, pristojna, armantna, slatkore?iva, spremna na saradnju i kompromise, ?esto miri druge, voli timski rad i mrzi sukobe i grubosti.

Da li je Vaga zaista takva i ta se krije iz takvog ponaanja?
Iza pristojnosti, drutvenosti i armantnosti krije se sujeta ( Sunce u padu). Vaga manifestuje sujetan strah od gubitka odobravanja sredine. Zbog sujete i slabe volje, nema li?ni stav, nego zastupa onaj koji ?e ve?ina odobriti. Ona je preko svoje sujete rob javnog mnjenja i povla?uje miljenju okruenja ?ijem je sudu neposredno izloena. Sud drugih ( Saturn egzaltiran u Vagi) o njenoj li?nosti joj je jako bitan.

Sujeta je navodi da armira ljude i da im se dopadne. Nesposobna je da bude iskrena, svoja, da istakne sopstvenu individualnost ( Sunce u padu) u odnosima sa drugim osobama, to proima svaki oblik me?usobnog udruivanja kome su Vage sklone
( partnerski ljubavni odnosi, poslovne veze i politika).

Vaga je znak kompromisa, koji je posledica njenog sujetnog straha od dolaenja u sukob sa drugim ljudima. Vaga se plai sukoba i konflikata ( Mars u izgonu). Kako ?e ona da se sukobi sa ljudima, ?ije odobrenje i prihvatanje trai? Kako ?e onda da im se dopadne?
Vaga mora da nau?i da je nekada neophodno da u?e u konflikt jer je i to na?in da se razrei neka stresna situacija ili problem. Mora da nau?i da iskae sopstvenu individualnost, jer ako to ne uradi zauvek ?e iveti kroz druge.

Vage i Bikovi vae za najve?e pacifiste, ali njih ne pokre?e njihova prirodna miroljubivost, ve? strah od rata, vatre, vojske, sukoba, povrede i nesre?a), jer je Mars taj koji ugroava i preti njihovim utemeljenim vrednostima.

Kao to je Vagi potreban Mars, tako je i Biku, kojim isto vlada Venera. Veneri je potreban mukarac ( Mars) da je oplodi i da bi se ona ostvarila kao ena i kao majka. Potreban nam je no ( Mars) da ise?emo hranu ( Bik/Venera), testera, sekira ( Mars) da ise?emo drvo
( Venera/Bik). Mars je u Biku u izgonu ali ima svoju korisnu svrhu.

Bik je realan, stabilan, prakti?an, posesivan, voli sigurnost, mrzi promene ( Uran u padu), okrenut je materijalni stvarima, voli da sti?e novac i materijalna dobra. Znak je najdubljeg pada u materiju.

Zbog egzaltiranog Meseca u ovom znaku on je dobar doma?in i vezan je za porodicu i ku?u. Mesec je kolekcionarstvo, sakupljanje, zato Bik voli da sakuplja novac, nekretnine, zemlju. Bikovi su spremni da se daju u svakom smislu, samo ako elite da ih u?inite bremenitim u bukvalnom i metafori?kom smislu( deca, uve?anje kapitala). Problem je njihova posesivnost, jer sve smatraju svojom svojinom, to se ne odnosi samo na materijalna dobra nego i na porodicu. Porodica mu je vana jer je smatra svojom svojinom, a on voli sve to poseduje.

Rakovi isto tako vole da sakupljaju sve to ima materijalnu vrednost, jer je njihov vladar Mesec, a on je ba egzaltiran u znaku Bika. Mesec voli da boravi u Biku, zato to mu je potrebna materijalna sigurnost. Rak je emotivno sre?an kada je materijalno zbrinut, jer je tada i njegova porodica sigurna. Sakuplja?ki dar se izopa?ava u izraenu posesivnost prema stvarima. Jupiter, planeta koja simbolizuje bogatstvo je egzaltirana u znaku Raka, zato oni pridaju veliki zna?aj bogatstvu i nekretninama. A Jupiteru ( Bogu) je verovatno najvanija dua ( Mesec), a ne materijalno bogatstvo.

?ega se to Ra?i? plai i zato on voli posesivno da zgr?e novac i nekretnine? Plai se Saturna
( Saturn je u Raku u izgonu) i svega to on predstavlja: siromatva, gladi, bede i zime. Nema nita gore od Saturna ( kancera) koji razara neno tkivo ( Mesec), ku?e ( Mesec) koja nema grejanje, gladne porodice i sankcija ( Saturn) u dravi ( Mesec/Rak).
Kroz materijalne vrednosti Rak dolazi do sigurnosti ( Saturn), jer se plai svega onoga to ova planeta predstavlja.

Rakovi su emotivni, brini, intuitivni, matoviti, vezani za dom, porodicu, roditelje i dravu.
Ose?anja su njegova pokreta?ka snaga, a ba u tome lei problem. Problem je to njegova ose?anja nisu adekvatna stvarnosti, ve? su krajnje subjektivna, jer on gubi kontakt sa realno?u meaju?i matu i realnost. Njegova ose?anja i brinost prema ?lanovima porodice su ?esto preterana zbog egzaltacije Jupitera ( preterivanje, predimenzioniranje). Kada ne bi brinuli o stvarima za koje su vezani kao pup?anom vrpcom, oni bi verovatno brinuli o globalnom otopljavanju.

Rak strahuje da ne ugrozi sopstvena prijatna ose?anja, jer su ona objekat njegovog sebi?nog uivanja, ?ime pokazuje nespremnost da se suo?i sa sopstvenom ivotnom odgovorno?u
( Saturn u izgonu). Suo?avanje sa stvarnim sadrajem due dovela bi ga u stanje teke depresije.

Preterana osetljivost i emotivnost je vie njegova slabost koja je u funkciji odbrambenog mehanizma samosaaljenja, kojim se on predstavlja jadnim odri?u?i se odgovornosti ( Saturn) za svoje postupke.
Zloupotreba emocija nas ?ini sebi?nim, robovima ose?anja voljenosti, pripadnosti i posedovanja.
Saturn mu je potreban da bi kontrolisao bujicu preteranih emocija, isto kao to je ku?i (Mesec) potrebna ograda ( Saturn) i vodi ( Mesec) brana ( Saturn) da zatiti ljude i tlo od poplave.

Lav je slede?i znak koji mi je bio interesantan za prou?avanje motiva koji ga pokre?u. Pokreta?ki motiv kod Lava je elja da se istakne, bude u centru panje, da vlada, stekne mo?, kontrolie i pravi megalomanske ciljeve.
Sve osobine ovog znaka i akcije koje preduzima su izraz njegove svesne ili nesvesne elje za uticajem i sticanjem mo?i.

Zbog svog vladara Sunca, Lav voli da dominira, komanduje, nare?uje, precenjuje sebe i ponaa se uobraeno i egocentri?no. Nije tolerantan ( Uran, planeta koja simbolie toleranciju je u egzilu). Fiksiran je za svoju fotelju i presto ive?i u strahu da ga Uran ne prodrma i zbaci s prestola.

Vrlina koja se pripisuje Lavovima je velikodunost i srda?nost, ali to je samo drugo lice iste elje za uticajem nad drugim ljudima. Kako se manifestuje njegova elja za uticajem i mo?i? Manifestuje se kroz ulogu vo?e, direktora i politi?kom karijerom kako bi stekao najve?u mo?.

Lavu se pripisuje vrlina da je plemenit zato to voli da titi nemo?ne. On je isto tako ube?en da na taj na?in ispoljava svoju plemenitost. ta je zapravo istina i zato to radi, govori nam Saturn, koji je u znaku Lava u izgonu. On titi druge zato to voli da ih kontrolie ( Saturn u izgonu).

Zbog elje za vla?u i mo?i moe patiti od manije veli?ine i svemo?i. Pritajeno ili otvoreno ovaj megaloman tei da sebe vidi i da se prikae kao najbolja i najkvalitetnija osoba koja je uvek iznad svih po svim kriterijumima.
Lav ?esto nije svestan ta ga to zapravo pokre?e, jer su motivi ?esto nesvesni.

Iza Lava dolazi Devica-vrednica!

Devicu odlikuje urednost, ?isto?a, vredno?a, odgovornost, analiti?nost, racionalnost, sitni?avost, preciznost, uslunost i opsednutost detaljima. Zameraju je na preteranoj pedanteriji i strahu od bolesti i prljavtine.

Da li je Devica zaista tako ?edna i ?ista u fizi?kom i duhovnom pogledu ili je svoju prljavtinu samo zakopala u nesvesnom delu svoje li?nosti ( Neptun u izgonu), pa sebe i druge ?isti spolja ali ne i iznutra?
Zato ona toliko insistira na moralu i moralnoj ?istoti, pita se Jupiter, koji se u ovom znaku nalazi u izgonu?
Da li to Devica umiruje svoju savest svojom spoljanjom moralnom besprekorno?u?

Ona ose?a krivicu zbog svojih slabosti, koje se stidi da iskae i umesto da im se odupire, ona ih potiskuje i svoje slabosti projektuje na druge napadaju?i ih pridikovanjem o moralu. Ona je samo optere?ena ose?anjem krivice zbog sopstvene ne?iste savesti koja je optere?uje kod svakog telesnog uitka.( Venera u padu). Ona ne vidi da je problem u njenim realno grenim motivima i ne ose?a krivicu zbog toga, ve? je premeta na na svoje postupke koji nisu izraz njenog sutinskog problema. Devicu tada mu?i krivica zbog ne?eg to je uradila ili rekla, a ne zbog loih motiva koji je pokre?u.


Umesto da istinski radi na transformaciji svog karaktera, ona zavarava sebe i druge promenama u svom spoljanjem ponaanju.

Devica ne voli rasipnost i ekstravaganciju ( Jupiter u u izgonu). Zbog Jupitera u izgonu koji je planeta sre?e, radosti i optimizma, Devica je melanholi?na i pesimisti?ki nastrojena prema svemu. Jupiter treba da je nau?i optimizmu i veselju. Mora da nau?i da u svoj ivot unese vie ivotne radosti i da svet ne sagledava uvek sa njegove tamnije strane.

?emu jo treba da je nau?i Jupiter? Devica se boji svega to je iroko, ?ega ima mnogo i zato je okrenuta svojim sitnicama i drve?u u umi, od koga istu i ne vidi.

Devica vodi ra?una o sebi, sopstvenom zdravlju i ishrani, ali ne iz ljubavi prema zdravlju, ve? iz straha od bolesti ( Neptun u izgonu).
Planete u izgonu i padu nam govore o tome ?ega se bojimo. Devica se plai bolesti, prljavtina, zaraze i ose?a prezir, ga?enje i pokazuje netrpeljivost prema prljavim ljudima, prosjacima i otvoreno nemoralnim osobama.

Zbog Jupitera i Neptuna u izgonu, Devica vere nema. Veruje samo svojim ?ulnim iskustvima i opipljivim materijalnim dokazima, a nevidljivi svet Neptuna za nju ne postoji ili je potpuna nepoznanica.
Kada razmiljam o ovoj re?enici uvek se setim jedne anegdote. Razgovaraju kosmonaut i neurohirurg. Hirurg kae kosmonautu: "Bog ne postoji. Ti si toliko puta bio u kosmosu i nikada nisi video Boga? " Kosmonaut mu odgovara: " Nisam, ali to ne zna?i da Bog ne postoji. Ti svakodnevno otvara i operie mozak a nikada nisi video misli, a one postoje" .Devica ograni?ava sebe ?ulnim iskustvima, jer veruje samo u ono to je vidljivo golim okom.Na sli?an na?in moemo da prikaemo osobine, motive, vrline i mane preostalih est znakova zodijaka.

Namera mi je bila da istaknem da bez prepoznavanja sutinskih motiva koji nas pokre?u ne moemo da spoznamo sebe i da transformiemo sopstvenu li?nost. Jedni isti motivi mogu da se kriju i iza mana ali i iza vrlina. Loe motive ne treba obuzdavati, sublimirati i preusmeravati, ve? ih pobediti.Dokle god vladaju slabosti zodija?kih znakova, odnosno njihovih karaktera, spoljanji uticaju preko tih slabosti mogu njima da upravljaju. Osoba moe manipulisati drugima preko svojih pokreta?kih motiva, i isto tako moe biti izmanipulisana preko svojih slabosti.

Planete u izgonu i padu nam govore gde je na problem i na ?emu treba raditi da bi sutinski transformisali nau li?nost.

Planetarna dostojanstva se odnose na optu sliku koju imamo o zodija?kim znacima, dok se u pojedina?nom horoskopu zna?enje znakova i planeta modifikuje kroz dispoziciju i aspekte.


Autor : Biljana Jovanovi?

KADA SU VRLINE MANE, A MANE VRLINE?

Zodija?ki znak u optem smislu opisuje njegov vladar ( planeta u seditu) , planeta egzaltirana u tom znaku i planete u izgonu i padu.
Planeta je najsnanija u svom seditu, jer kroz taj znak izraava svoje tipi?ne osobine. Izgon je suprotan od sedita i tu je planeta ugroena. Egzaltacija (ushi?enje) je kombinacija najboljih osobina znaka i planete, dok je u padu planeta slaba i ukazuje na gubitak kvaliteta znaka, izbacuju?i na povrinu njegove najloije strane.

?esto kada govorimo o vrlinama, odnosno o pozitivnim osobinama nekog znaka ( naj?e?e prikazanim planetama u seditu i egzaltaciji) , ne razmiljamo ta je ono to pokre?e ove osobe da iste i ispoljavaju. Ne prou?avamo unutranje motive, koji su glavni pokreta?i ne?ijeg ponaanja.
Bez pokreta?kih motiva koji lee unutar ljudskog ponaanja, nae sposobnosti ne bi imale nikakvu funkciju, naa egzistencija bi bila ugroena a na smisao ivota ne bi mogao biti ostvaren.

Iskazane vrline zodija?kih znakova su zapravo nekada mane, jer su ispoljene zbog odre?enih slabosti, dok se isti motivi kriju i iza njihovih mana i iza njihovih vrlina.
Planete koje su u izgonu i padu u nekom znaku, naj?e?e govore o slabostima, nedostacima i manama. Pokreta?ki motivi su prikazani planetama u izgonu, padu ali i u egzaltaciji.
S druge strane, one nas u?e vanim ivotnim lekcijama, ukazuju nam na odre?ene izazove sa kojima moramo da se suo?imo, preprekama i blokadama koje treba da presko?imo i problemima koje moramo da reavamo.

Krenimo od prvog zodija?kog znaka Ovna. Ovnom vlada Mars, Sunce je u egzaltaciji, Venera u izgonu a Saturn u padu.

Hrabrost je jedna od vrlina koja se pripisuje Ovnovima, ali on je vie nepromiljen, nego to je hrabar. Ovan je direktan , otvoren i iskren, a u stvari je vie grub i neobuzdan, nego to je uopte spreman da svojom otvoreno?u i iskreno?u nekome iskreno pomogne.

Ovan ima jaku volju ( egzaltacija Sunca), ali Suncem vlada Mars koji vie simbolie snane impulse koji zapravo vladaju tom voljom. Zbog svog vladara Marsa je impulsivan, brzo plane, reakcije su mu prenagljene i ne vodi ra?una o posledicama.

Ovan je dostojanstven, ali ta se zapravo krije iza toga i iza njegove volje? Krije se veliki gordi ( sujetni) ego, zbog egzaltacije Sunca koje sve preuveli?ava. Sujeti su skloni Lav
( vladar Sunce), Vaga ( Sunce u padu) i Vodolija ( Sunce u izgonu).

ta to ljude ?ini sujetnim i ponosnim? To je zapravo potreba za visokom predstavom o naoj sopstvenoj vrednosti i veli?ini. Sujeta nam ne dozvoljava da budemo samokriti?ni, jer bi tako ugrozili nau predstavu o naoj vrednosti i veli?ini u naem umu. Moe lako da se ugrozi, ?ak nedostatkom tu?eg odobravanja.
Sujetna osoba nema objektivnu predstavu o stvarnosti u svom umu, lako se zavodi laskanjem i zbog lake uvredljivosti je ?esto sklona sukobima.
Uvredite i unizite Ovna i on ?e vrlo brzo svoju povre?enu sujetu transformisati u mrnju i destrukciju.

Zbog egzaltacije Sunca, Ovan tei dominaciji, eli da bude glavni, najbolji i uvek na prvom mestu.
Zbog gordosti prirodno tei da obezvredi vrednosti i stekne nadmo? nad drugim bi?em. Gordost ga ?ini povredljivim i zato je sklon sukobima i neslaganju sa drugim ljudima.

Planete u izgonu i padu ( Venera i Saturn) govore o njegovim slabostima, ali i onome to mu nedostaje i ta treba da nau?i kao vanu ivotnu lekciju.
Venera je oli?enje ?ulnosti i uivanja a u Ovnu gubi svoju fino?u, tolerantnost i gracioznost. Venera se ne ose?a dobro u ovom znaku, ali ona Ovna treba da nau?i dijalogu, prefinjenim manirima, balansiranju, takti?nosti, uivanju i timskom radu.
S druge strane Venera moe da bude opasna za Ovna, jer ta drugo moe da uniti jednog sportistu ( Mars) nego predavanje lenjosti i hedonisti?kom ivotu ( Venera).

Zbog Saturna u padu teko se kontrolie, ne ume da se smiri, nema strpljenja, ne ume da ?eka, ve? eli sve sada i odmah po svaku cenu.

Nije sposoban za posao koji due vreme zahteva predanost , strpljivost i koji mu ne daje mogu?nost za ispoljavanje li?ne inicijative.

Ovan mora da nau?i da se smiri, da sa?eka da pro?e vreme i da radi sve promiljenije. Pre akcije umesto da nepromiljeno srlja, treba da ohladi ( Saturn) svoju usijanu glavu, da bi mudro reagovao u odre?enim situacijama.

Nasuprot Ovnu, nalazi se Vaga. Vaga je drueljubiva, pristojna, armantna, slatkore?iva, spremna na saradnju i kompromise, ?esto miri druge, voli timski rad i mrzi sukobe i grubosti.

Da li je Vaga zaista takva i ta se krije iz takvog ponaanja?
Iza pristojnosti, drutvenosti i armantnosti krije se sujeta ( Sunce u padu). Vaga manifestuje sujetan strah od gubitka odobravanja sredine. Zbog sujete i slabe volje, nema li?ni stav, nego zastupa onaj koji ?e ve?ina odobriti. Ona je preko svoje sujete rob javnog mnjenja i povla?uje miljenju okruenja ?ijem je sudu neposredno izloena. Sud drugih ( Saturn egzaltiran u Vagi) o njenoj li?nosti joj je jako bitan.

Sujeta je navodi da armira ljude i da im se dopadne. Nesposobna je da bude iskrena, svoja, da istakne sopstvenu individualnost ( Sunce u padu) u odnosima sa drugim osobama, to proima svaki oblik me?usobnog udruivanja kome su Vage sklone
( partnerski ljubavni odnosi, poslovne veze i politika).

Vaga je znak kompromisa, koji je posledica njenog sujetnog straha od dolaenja u sukob sa drugim ljudima. Vaga se plai sukoba i konflikata ( Mars u izgonu). Kako ?e ona da se sukobi sa ljudima, ?ije odobrenje i prihvatanje trai? Kako ?e onda da im se dopadne?
Vaga mora da nau?i da je nekada neophodno da u?e u konflikt jer je i to na?in da se razrei neka stresna situacija ili problem. Mora da nau?i da iskae sopstvenu individualnost, jer ako to ne uradi zauvek ?e iveti kroz druge.

Vage i Bikovi vae za najve?e pacifiste, ali njih ne pokre?e njihova prirodna miroljubivost, ve? strah od rata, vatre, vojske, sukoba, povrede i nesre?a), jer je Mars taj koji ugroava i preti njihovim utemeljenim vrednostima.

Kao to je Vagi potreban Mars, tako je i Biku, kojim isto vlada Venera. Veneri je potreban mukarac ( Mars) da je oplodi i da bi se ona ostvarila kao ena i kao majka. Potreban nam je no ( Mars) da ise?emo hranu ( Bik/Venera), testera, sekira ( Mars) da ise?emo drvo
( Venera/Bik). Mars je u Biku u izgonu ali ima svoju korisnu svrhu.

Bik je realan, stabilan, prakti?an, posesivan, voli sigurnost, mrzi promene ( Uran u padu), okrenut je materijalni stvarima, voli da sti?e novac i materijalna dobra. Znak je najdubljeg pada u materiju.

Zbog egzaltiranog Meseca u ovom znaku on je dobar doma?in i vezan je za porodicu i ku?u. Mesec je kolekcionarstvo, sakupljanje, zato Bik voli da sakuplja novac, nekretnine, zemlju. Bikovi su spremni da se daju u svakom smislu, samo ako elite da ih u?inite bremenitim u bukvalnom i metafori?kom smislu( deca, uve?anje kapitala). Problem je njihova posesivnost, jer sve smatraju svojom svojinom, to se ne odnosi samo na materijalna dobra nego i na porodicu. Porodica mu je vana jer je smatra svojom svojinom, a on voli sve to poseduje.

Rakovi isto tako vole da sakupljaju sve to ima materijalnu vrednost, jer je njihov vladar Mesec, a on je ba egzaltiran u znaku Bika. Mesec voli da boravi u Biku, zato to mu je potrebna materijalna sigurnost. Rak je emotivno sre?an kada je materijalno zbrinut, jer je tada i njegova porodica sigurna. Sakuplja?ki dar se izopa?ava u izraenu posesivnost prema stvarima. Jupiter, planeta koja simbolizuje bogatstvo je egzaltirana u znaku Raka, zato oni pridaju veliki zna?aj bogatstvu i nekretninama. A Jupiteru ( Bogu) je verovatno najvanija dua ( Mesec), a ne materijalno bogatstvo.

?ega se to Ra?i? plai i zato on voli posesivno da zgr?e novac i nekretnine? Plai se Saturna
( Saturn je u Raku u izgonu) i svega to on predstavlja: siromatva, gladi, bede i zime. Nema nita gore od Saturna ( kancera) koji razara neno tkivo ( Mesec), ku?e ( Mesec) koja nema grejanje, gladne porodice i sankcija ( Saturn) u dravi ( Mesec/Rak).
Kroz materijalne vrednosti Rak dolazi do sigurnosti ( Saturn), jer se plai svega onoga to ova planeta predstavlja.

Rakovi su emotivni, brini, intuitivni, matoviti, vezani za dom, porodicu, roditelje i dravu.
Ose?anja su njegova pokreta?ka snaga, a ba u tome lei problem. Problem je to njegova ose?anja nisu adekvatna stvarnosti, ve? su krajnje subjektivna, jer on gubi kontakt sa realno?u meaju?i matu i realnost. Njegova ose?anja i brinost prema ?lanovima porodice su ?esto preterana zbog egzaltacije Jupitera ( preterivanje, predimenzioniranje). Kada ne bi brinuli o stvarima za koje su vezani kao pup?anom vrpcom, oni bi verovatno brinuli o globalnom otopljavanju.

Rak strahuje da ne ugrozi sopstvena prijatna ose?anja, jer su ona objekat njegovog sebi?nog uivanja, ?ime pokazuje nespremnost da se suo?i sa sopstvenom ivotnom odgovorno?u
( Saturn u izgonu). Suo?avanje sa stvarnim sadrajem due dovela bi ga u stanje teke depresije.

Preterana osetljivost i emotivnost je vie njegova slabost koja je u funkciji odbrambenog mehanizma samosaaljenja, kojim se on predstavlja jadnim odri?u?i se odgovornosti ( Saturn) za svoje postupke.
Zloupotreba emocija nas ?ini sebi?nim, robovima ose?anja voljenosti, pripadnosti i posedovanja.
Saturn mu je potreban da bi kontrolisao bujicu preteranih emocija, isto kao to je ku?i (Mesec) potrebna ograda ( Saturn) i vodi ( Mesec) brana ( Saturn) da zatiti ljude i tlo od poplave.

Lav je slede?i znak koji mi je bio interesantan za prou?avanje motiva koji ga pokre?u. Pokreta?ki motiv kod Lava je elja da se istakne, bude u centru panje, da vlada, stekne mo?, kontrolie i pravi megalomanske ciljeve.
Sve osobine ovog znaka i akcije koje preduzima su izraz njegove svesne ili nesvesne elje za uticajem i sticanjem mo?i.

Zbog svog vladara Sunca, Lav voli da dominira, komanduje, nare?uje, precenjuje sebe i ponaa se uobraeno i egocentri?no. Nije tolerantan ( Uran, planeta koja simbolie toleranciju je u egzilu). Fiksiran je za svoju fotelju i presto ive?i u strahu da ga Uran ne prodrma i zbaci s prestola.

Vrlina koja se pripisuje Lavovima je velikodunost i srda?nost, ali to je samo drugo lice iste elje za uticajem nad drugim ljudima. Kako se manifestuje njegova elja za uticajem i mo?i? Manifestuje se kroz ulogu vo?e, direktora i politi?kom karijerom kako bi stekao najve?u mo?.

Lavu se pripisuje vrlina da je plemenit zato to voli da titi nemo?ne. On je isto tako ube?en da na taj na?in ispoljava svoju plemenitost. ta je zapravo istina i zato to radi, govori nam Saturn, koji je u znaku Lava u izgonu. On titi druge zato to voli da ih kontrolie ( Saturn u izgonu).

Zbog elje za vla?u i mo?i moe patiti od manije veli?ine i svemo?i. Pritajeno ili otvoreno ovaj megaloman tei da sebe vidi i da se prikae kao najbolja i najkvalitetnija osoba koja je uvek iznad svih po svim kriterijumima.
Lav ?esto nije svestan ta ga to zapravo pokre?e, jer su motivi ?esto nesvesni.

Iza Lava dolazi Devica-vrednica!
Devicu odlikuje urednost, ?isto?a, vredno?a, odgovornost, analiti?nost, racionalnost, sitni?avost, preciznost, uslunost i opsednutost detaljima. Zameraju je na preteranoj pedanteriji i strahu od bolesti i prljavtine.

Da li je Devica zaista tako ?edna i ?ista u fizi?kom i duhovnom pogledu ili je svoju prljavtinu samo zakopala u nesvesnom delu svoje li?nosti ( Neptun u izgonu), pa sebe i druge ?isti spolja ali ne i iznutra?
Zato ona toliko insistira na moralu i moralnoj ?istoti, pita se Jupiter, koji se u ovom znaku nalazi u izgonu?
Da li to Devica umiruje svoju savest svojom spoljanjom moralnom besprekorno?u?

Ona ose?a krivicu zbog svojih slabosti, koje se stidi da iskae i umesto da im se odupire, ona ih potiskuje i svoje slabosti projektuje na druge napadaju?i ih pridikovanjem o moralu. Ona je samo optere?ena ose?anjem krivice zbog sopstvene ne?iste savesti koja je optere?uje kod svakog telesnog uitka.( Venera u padu). Ona ne vidi da je problem u njenim realno grenim motivima i ne ose?a krivicu zbog toga, ve? je premeta na na svoje postupke koji nisu izraz njenog sutinskog problema. Devicu tada mu?i krivica zbog ne?eg to je uradila ili rekla, a ne zbog loih motiva koji je pokre?u.

Umesto da istinski radi na transformaciji svog karaktera, ona zavarava sebe i druge promenama u svom spoljanjem ponaanju.

Devica ne voli rasipnost i ekstravaganciju ( Jupiter u u izgonu). Zbog Jupitera u izgonu koji je planeta sre?e, radosti i optimizma, Devica je melanholi?na i pesimisti?ki nastrojena prema svemu. Jupiter treba da je nau?i optimizmu i veselju. Mora da nau?i da u svoj ivot unese vie ivotne radosti i da svet ne sagledava uvek sa njegove tamnije strane.

?emu jo treba da je nau?i Jupiter? Devica se boji svega to je iroko, ?ega ima mnogo i zato je okrenuta svojim sitnicama i drve?u u umi, od koga istu i ne vidi.

Devica vodi ra?una o sebi, sopstvenom zdravlju i ishrani, ali ne iz ljubavi prema zdravlju, ve? iz straha od bolesti ( Neptun u izgonu).
Planete u izgonu i padu nam govore o tome ?ega se bojimo. Devica se plai bolesti, prljavtina, zaraze i ose?a prezir, ga?enje i pokazuje netrpeljivost prema prljavim ljudima, prosjacima i otvoreno nemoralnim osobama.

Zbog Jupitera i Neptuna u izgonu, Devica vere nema. Veruje samo svojim ?ulnim iskustvima i opipljivim materijalnim dokazima, a nevidljivi svet Neptuna za nju ne postoji ili je potpuna nepoznanica.

Kada razmiljam o ovoj re?enici uvek se setim jedne anegdote. Razgovaraju kosmonaut i neurohirurg. Hirurg kae kosmonautu: "Bog ne postoji. Ti si toliko puta bio u kosmosu i nikada nisi video Boga? " Neurohirurg mu odgovara: " Nisam, ali to ne zna?i da Bog ne postoji. Ti svakodnevno otvara i operie mozak a nikada nisi video misli, a one postoje."

Devica ograni?ava sebe ?ulnim iskustvima, jer veruje samo u ono to je vidljivo golim okom.

Na sli?an na?in moemo da prikaemo osobine, motive, vrline i mane preostalih est znakova zodijaka.

Namera mi je bila da istaknem da bez prepoznavanja sutinskih motiva koji nas pokre?u ne moemo da spoznamo sebe i da transformiemo sopstvenu li?nost. Jedni isti motivi mogu da se kriju i iza mana ali i iza vrlina. Loe motive ne treba obuzdavati, sublimirati i preusmeravati, ve? ih pobediti.

Dokle god vladaju slabosti zodija?kih znakova, odnosno njihovih karaktera, spoljanji uticaju preko tih slabosti mogu njima da upravljaju. Osoba moe manipulisati drugima preko svojih pokreta?kih motiva, i isto tako moe biti izmanipulisana preko svojih slabosti.

Planete u izgonu i padu nam govore gde je na problem i na ?emu treba raditi da bi sutinski transformisali nau li?nost.
Planetarna dostojanstva se odnose na optu sliku koju imamo o zodija?kim znacima, dok se u pojedina?nom horoskopu zna?enje znakova i planeta modifikuje kroz dispoziciju i aspekte.

Autor : Biljana Jovanovi?

Comments 

 
+10 #15 Joe 2011-08-08 17:18
Tekst je školski napisan, mislim da je dobar za ljubitelje i učenike astrologije i da govori o tome kako treba posmatrati i učiti astrologiju i razmišljati astrološki. Uostalom i Nikola nas je kroz školu astrologije učio tako da razmišljamo. Potpuno je jasan i u svemu se slažem sa autorkom. Kao da sam vaga u podznaku, a u stvari sam blizanac sa merkurom u 7.polju, što je dosta slično.
 
 
+7 #14 2011-06-05 21:20
Quoting BiljanaJ:
Moja namera je bila da kroz planete u izgonu i padu a koje govore o manama i slabostima određenog znaka, ukažem na ono što njima nedostaje i šta treba da nauče kao važnu životnu lekciju.Druga stvar na koju sam želela da ukažem, je da sami otkrijemo unutrašnje motive koji nas pokreću na određeno ponašanje. Da li na pr.Vagu na određeno ponašanje pokreće istinska želja za harmonijom i mirom ili strah od sukoba i želja da se svima dopadne. Može da bude i jedno i drugo. Ako ne prepoznamo suštinske motive, ne možemo da upoznamo sebe. Planetarna dostojanstva se odnose samo na opštu sliku o znacima, a nijedna osoba ne poseduje sve pozitivne i negativne karakteristike znaka u kome je rođena. Natalna karta isključivo opisuje jednu osobu sa svim njenim manama i vrlinama.


Zasto se uopste nekome pravdate? Ko je razumeo tekst razumeo je a ko nije neka krene u proucavanje psihologije! Tekst je odlican. Svaka cast.
 
 
+1 #13 strelica 2011-06-03 09:19
pardon ...dodatak: sef je Devica.
 
 
0 #12 strelica 2011-06-03 09:17
Evo, posmatram sefa(59god) da trenutno koristi krpu koja čisti njegovog i mog racunara...
 
 
+11 #11 2011-05-26 16:28
 
 
+2 #10 strelica 2011-05-26 09:28
Tekst je odlican, poucan, razumljiv i shvatljiv za prosecnog citaoca, bez obzira na uzrast. Bravo!
 
 
-19 #9 2011-05-25 21:27
Moja namera je bila da kroz planete u izgonu i padu a koje govore o manama i slabostima određenog znaka, ukažem na ono što njima nedostaje i šta treba da nauče kao važnu životnu lekciju....
Autorka teksta je dala sebi ulogu ucitelja,hmmm,a na osnovu cega je ukazala ?Uzorni primerak od koliko osoba?
Da bi neko ukazao na nesto pre svega treba da poznaje savrseno materiju i ima dugogodisnje iskustvo.... veci deo teksta se opet svodi na licni sud koji nikako ne moze biti globalan!!!!nik ako
 
 
+23 #8 BiljanaJ 2011-05-24 21:16
Moja namera je bila da kroz planete u izgonu i padu a koje govore o manama i slabostima određenog znaka, ukažem na ono što njima nedostaje i šta treba da nauče kao važnu životnu lekciju.Druga stvar na koju sam želela da ukažem, je da sami otkrijemo unutrašnje motive koji nas pokreću na određeno ponašanje. Da li na pr.Vagu na određeno ponašanje pokreće istinska želja za harmonijom i mirom ili strah od sukoba i želja da se svima dopadne. Može da bude i jedno i drugo. Ako ne prepoznamo suštinske motive, ne možemo da upoznamo sebe. Planetarna dostojanstva se odnose samo na opštu sliku o znacima, a nijedna osoba ne poseduje sve pozitivne i negativne karakteristike znaka u kome je rođena. Natalna karta isključivo opisuje jednu osobu sa svim njenim manama i vrlinama.
 
 
+15 #7 Simona 2011-05-24 19:50
Quoting Silvija:
"Vaga je znak kompromisa, koji je posledica njenog sujetnog straha od dolaženja u sukob sa drugim ljudima..."
Pre bih rekla da je stimulisana vecitom zeljom za harmonijom svuda oko sebe. Harmonija prostora i medjuljudskih odnosa je od presudne vaznosti vise nego strah od sukoba. Vage i te kako ulaze u sukobe i rasprave kada misle da time postizu ono sto zele...

Tako je Silvija! Teznja za harmonijom, a kada Vagi "pukne film" moze da bude prgava (mada jos uvek slatka),pa ima tu i lukavosti i ogovaranja i spletkarenja,al i se sukob ne izbegava . Uostalom,zuta stampa i ekipa iz iste su Vaga, a tamo "sve vrvi od kompromisa".
 
 
+1 #6 Simona 2011-05-24 19:44
Quote:
Ovan je dostojanstven, ali šta se zapravo krije iza toga i iza njegove volje? Krije se veliki gordi ( sujetni) ego, zbog egzaltacije Sunca koje sve preuveličava. Sujeti su skloni Lav ( vladar Sunce), Vaga ( Sunce u padu) i Vodolija ( Sunce u izgonu).

Ovan da je dostojanstven (pozitivna osobina), zbog velikog gordog sujetnog ega (negativna osobina)!? Dakle autorka pise da je nesto pozitivno zato sto je negativno!? Katastrofa!
Za tumacenje ko je sklon sujeti uzima autorka polozaj Sunca, a najizrazeniju sujetu, tvrdi dalje, imaju oni kojima je Sunce egzaltirano, u padu i u izgonu !? Svasta!Ako najvecu sujetu imaju oni gde je Sunce egzaltirano, kako je mogu imati takodje najacu i oni kojima je Sunce u padu i obrnuto!
Nikola, navikao si nas na tekstove vrhunskog kvaliteta, pa sad moram da reagujem i uputim kritiku autorki, kao i zelje da nastavak uradi bolje i preciznije kako ostalim kolegama ne bi kvarila prosecnu ocenu!