MENTALNA ZAOSTALOST KOD DECE

Deca čiji telesni, mentalni i emocionalni razvoj, rast i sazrevanje zaostaju za standardima i nivoima razvijenosti dece odgovarajućeg uzrasta smatraju se ometenim u psihofizičkom razvoju.

Ometenost u psihofizičkom razvoju obuhvata široku skalu osujećenja i posebnih teškoća kako u mentalnom, tako i u fizičkom razvoju i sazrevanju.

 

MENTALNA ZAOSTALOST KOD DECE

Deca ?iji telesni, mentalni i emocionalni razvoj, rast i sazrevanje zaostaju za standardima i nivoima razvijenosti dece odgovaraju?eg uzrasta smatraju se ometenim u psihofizi?kom razvoju.
Ometenost u psihofizi?kom razvoju obuhvata iroku skalu osuje?enja i posebnih teko?a kako u mentalnom, tako i u fizi?kom razvoju i sazrevanju.

Mentalno zaostala deca su u znatnoj meri usporena u svom optem razvoju i ograni?ena u sposobnostima u?enja i prilago?avanja zahtevima drutvene sredine. Oni zaostaju za svojim vrnjacima ne samo u pogledu intelektualnih sposobnosti, ve? i u odnosu na razvoj motorike (kasnije nau?e da sede i hodaju) i razvoj govora.
Od etiolokih faktora koji dovode do mentalne zaostalosti, zna?ajnu ulogu imaju prenatalne infekcije ( rubeola, sifilis), postnatalne ( meningitis, encefalitis), zatim intoksikacije (trovanje), metaboli?ki poreme?aji, aberacije hromozoma i anomalije mozga.

Ove etioloke faktore bi mogli da podelimo na dve grupe: prvu grupu ?ine slu?ajevi kod kojih je vidljivo organsko ote?enje mozga i drugu, kod kojih osoba funkcionie na retardiranom nivou, ali kod koje ne postoji o?igledno i vidljivo organsko ote?enje, koje bi se moglo utvrditi raspoloivim dijagnosti?kim metodama.

Na osnovu intelektualnog ote?enja, mentalno zaostale osobe moemo podeliti u slede?e kategorije: lako, umereno, tee i teko mentalno zaostale osobe.
Kod lake mentalne zaostalosti koli?nik intelegencije je izme?u 50 i 70. Retko se dijagnostifikuje u ranom detinjstvu i obi?no se prepoznaje kada nastanu teko?e u toku kolovanja, zbog trajnijeg neuspeha u u?enju. Ova deca imaju sporije faze kognitivnog razvoja, zadravaju se na stadijumu konkretnih operacija, ali ne dostiu nivo formalnog miljenja. Mogu se obrazovati i profesionalno osposobljavati za odre?ene poslove. U populaciji mentalno zaostale dece u?estvuju sa 75-85%.

Umereno mentalno zaostala lica imaju koli?nik inteligencije izme?u 35-50. Mogu da nau?e jednostavan govor i komunikaciju, kao i da se brinu o svojim osnovnim potrebama. Osposobljavaju se za jednostavnije poslove i operacije pod zatitnim uslovima. U ukupnoj populaciji mentalno zaostale dece u?estvuju sa 13%. Ova kategorija zaostalosti obi?no se otkriva u ranom detinjstvu.

Tea i teka mentalna zaostalost se uglavnom otkrivaju odmah nakon poro?aja. Govor, komunikacija i motorika se razvijaju sporo i samo delimi?no.
Kod tee mentalne zaostalosti koli?nik inteligencije je izme?u 20 i 35. Ova deca se ne mogu kolovati, ali se mogu osposobiti da savladaju elementarne higijenske navike.

Tea mentalna zaostalost je ?esto zdruena sa epilepsijom, senzornim ote?enjima i psihozom.
Kod teke mentalne zaostalosti koli?nik inteligencije je ispod 20. Ovo je najtei stepen mentalne ometenosti, jer ne postoji mogu?nost razvoja sposobnosti, higijenskih i drugih navika. Ova deca su potpuno zavisna od pomo?i i nege drugih lica. Smatra se da 5% svih mentalnih retardacija pripada ovoj kategoriji.
Pre astroloke analize treba utvrditi da li je mentalna zaostalost posledica ote?enja centralnog nervnog sistema, anomalija u glavi ili nije posledica svega navedenog, gde osoba funkcionie na zaostalom nivou bez ote?enja.

Planeta Merkur simbolie inteligenciju, razum, misao, na?in razmiljanja, govor, re? i pokret.
Analiza pozicije Merkura, njegovih aspekata i dispozitora nije dovoljna za donoenje kona?nih zaklju?aka da mentalna zaostalost postoji.
Merkur je prirodni vladar 3. polja, koje obavezno treba uklju?iti u analizu.

Analizirala sam oko 50 natalnih karti dece ometene u mentalnom razvoju. U najve?em broju slu?ajeva Saturn (zaostajanje) je bio povezan sa 3 .poljem i Merkurom.
Vladar 3. polja je bio u znaku Jarca, u padu, izgonu, u loim aspektima sa Saturnom, zatim dispozitor 3. polja je bio u loim aspektima sa Saturnom, Saturn u 3. polju u padu, izgonu i loim aspektima , Saturn u loem aspektu sa Merkurom , Saturn u loim aspektima sa planetama i dispozitorom 6. polja, vladar ascendenta i 3. polja u konjukciji sa Saturnom. Saturn je planeta koja ko?i i usporava funkcije organa i procesa u telu.

Kod dece gde je mentalna zaostalost posledica ote?enja centralnog nervnog sistema i drugih anomalija, uvek je bio uklju?en Uran i planete u znaku Vodolije, koje su bile povezane loim aspektima sa estim, osmim, dvanaestim i prvim poljem, kao i njihovim dispozitorima. Ovo su polja koja direktno ugroavaju zdravlje, psihu i sam ivot, a Uran vlada centralnim nervnim sistemom.
Kod ote?enja glave i anomalija na ovom organu, prisutan je uticaj znaka Ovna, kroz lo poloaj planeta u ovom znaku, koje su povezane sa navedenim poljima. Znak Ovna vlada glavom.
Sposobnost razmiljanja i govora kod dece je bila ugroena zbog ovih ote?enja. Merkur i vladar 3. polja su bili povezani sa planetama koje su ukazivale na uzroke koje su doveli do mentalne ometenosti.
Kod odre?enog broja dece koje su izgubila sposobnost govora ili se govor nikada nije razvio, vladar 3. polja je bio u konjukciji sa Neptunom (gubitak, ?utanje, tiina) ili u konjukciji sa junim ?vorom (gubitak).

Primer broj 1.

Leon, ro?en 19.05.1987. godine u Beogradu, 18:50 h
Kod Leona je dijagnostifikovano zaostajanje u mentalnom razvoju. Prvo je bio razvrstan u kategoriju lako mentalno zaostale dece, a kasnije je zbog regresije intelekta prekategorisan u umereno mentalno zaostalu osobu.

Zbog ote?enja o?iju tokom i posle poro?aja, Leon boluje od trajnog slepila. Uspostavlja verbalni kontakt i hoda samostalno prave?i gr?evite pokrete.
Ro?en je u znaku Bika, sa ascendentom u znaku korpije. Mars, jedan od vladara znaka korpije, nalazi se u 8. polju (opasnosti, rane, probadanja, operacije, krize, smrt) je na opasnoj nekretnici Betelgejz, pa Leon zbog povrede o?iju tokom prevremenog poro?aja carskim rezom, dolazi u ivotnu opasnost i ostaje u bolnici nekoliko meseci.

Pluton drugi vladar korpije, nalazi se u svom seditu u znaku korpije na opasnom 8. stepenu ( opasnost po ivot) i odlazi u 12.polje ( gubici, izolovanost, bolnice i sve ustanove zatvorenog tipa) , to ukazuje na mogu?nost da osoba jedan deo ivota provede u izolaciji u zatvorenim ustanovama. Pluton je retrogradan ( vra?anje, ponavljanje), ukazuje da ?e on nekoliko puta boraviti u ovakvim ustanovama. Do sada je Leon vie puta boravio u bolnicama i ustanovama socijalne zatite ( domovima), gde se i trenutno nalazi. Pluton, vladar ascendenta ( prestavlja telo i samu osobu) je i u opoziciji sa Venerom, koja vlada 12. poljem, to ukazuje na istu stvar.

Ascendent je u konjikciji sa nekretnicom koja se zove Kiffa Australis i donosi loe zdravlje, gubitke i smrt.
Mars je i vladar 6. polja i dodatno ukazuje na zdravstvene probleme. Marsov dispozitor je Merkur, koji se nalazi u svom seditu, znaku Blizanaca i pravi opoziciju sa retrogradnim Saturnom ( zaostajanje, zakanjenje, sporost, ograni?enje, nazadovanje), vladarem 3. polja ( inteligencija, miljenje, logika, govor, pokret).
Saturn je retrogradan, pa dolazi do dalje intelektualne regresije i Leon biva prekategorisan iz lake u umereno mentalno zaostalu osobu, gde je koli?nik inteligencije nii.

Tre?e polje ozna?ava i pokrete, a Leon se ?esto gr?i i ko?i u svom hodu. Saturn je i u iroj opoziciji sa Marsom ( vladar Ascendenta koji prestavlja samu osobu), to potvr?uje navedeno.
Leon je prekinuo specijalno osnovno obrazovanje. Vladar 3. polja (osnovna kola) Saturn je u konjukciji sa Uranom ( prekid).
Vrlo je mogu?e da retrogradni Saturn u konjukciji sa Uranom koji vlada mozgom kao organom i centralnim nervnim sistemom, u ovom slu?aju usporava procese miljenja i u?enja.
Zbog ote?enja vida i mentalne zaostalosti, Leon je osoba koja je viestruko ometena u razvoju.

Svetla ( Sunce i Mesec) u loim aspektima i na opasnim nekretnicama donose probleme sa vidom i slepilo.Sunce u mukom horoskopu vlada desnim okom, a Mesec levim, a u enskom je obrnuto, odnosno Sunce vlada levim a Mesec desnim okom.
U ovom primeru Sunce, koje je u loem aspektu sa Mesecom pravi aspekt konjukcije sa nekretnicom Alcyone ( Plejade), koja dovodi do ozlede lica , o?iju i prouzrokuje slepilo.
Uran se isto nalazi na nekretnici Aguleus, koja donasi slepo?u na jedno ili oba oka, a Venera je u konjukciji sa nekretnicom Sharatan, koja isto uti?e na vid.

Primer br.2 ( tea mentalna zaostalost, ote?enje glave)

Nikolina, ro?. 08.01.1999. godine u 17: 30h u Beogradu.Ro?ena je u znaku Jarca sa ascendentom u znaku Lava. Vladar ascendenta Sunce je u znaku Jarca u 6. polju, to ukazuje na zdravstvene probleme. Jarac simbolizuje duga, teka i hroni?na oboljenja.

Dispozitor vladara ascendenta (telo, osoba) je Saturn koji ujedno i vlada 6. poljem ( zdravlje) i 8. poljem ( krize, operacije,opasnosti), a nalazi se u znaku Ovna, gde je u padu, to dodatno komplikuje zdravstveno stanje, ukazuju?i da je ote?enje glave uzrok zdravstvenih problema.
Kao vladar polja zdravlja, direktno ugroava sam ascendent ( ascendent je u kvadratu sa Saturnom) i Sunce ( vitalnost, snaga organizma) koje je poloeno u ovom polju. Saturn je u opoziciji sa Marsom, koji je u izgonu u znaku Vage.

Znak Device (zdravlje) je na vrhu 3. polja ( inteligencija, miljenje, govor) i moe ukazati da zdravstveno stanje uti?e na sve to je u simbolici ovog polja, to potvr?uje poloaj Merkura ( vladar znaka Device) u znaku Jarca na samom vrhu 6.polja.
Uticaj znaka Jarca i samog Saturna, koji je Merkurov dispozitor je isklju?ivo negativan i donosi zaostajanje, nazadovanje i ko?nice u pogledu mentalnog razvoja.
Saturn je u ovom slu?aju u potpunosti blokirao i zako?io celokupan psihofizi?ki razvoj, jer Nikolina ne moe da se razvija, kre?e, razmilja i govori.
?itaju?i neke astroloke knjige ?esto sam nailazila na podatak da Jupiter, planeta najvieg intelekta u znaku Blizanaca i Device ( znaci izgona) u 6. polju donosi mentalnu zaostalost.

Nisam mogla da potvrdim ta?nost ovih tvr?enja, zato to nisam naila na ovakve slu?ajeve, ali je u mnogim Jupiter bio znaku svoga pada ( Jarac), kada je bio u poziciji vladara 3. i 9. polja.
I na kraju bih elela da istaknem da su natalne karte dece mentalno ometene u razvoju ( naru?ito tee i teke kategorije) bogata riznica podataka za izu?avanje drugih prate?ih oboljenja: epilepsije, autizma, mii?ne distrofije, cerebralne paralize i senzornih ote?enja.
Uo?ava se veliki uticaj Urana i Neptuna kod epilepsije, Urana, planeta u Vodoliji i Saturna kod cerebralne paralize i Neptuna i znaka Ribe kod autizma.

Autor : Biljana Jovanovi?


Comments 

 
0 #2 2011-09-26 15:16
Ovaj decak je rodjen u Beogradu(kumov sin)
22.01.2008 6:30 AM.Mars na vrhu 6polja konj
BELATRIKS-dobar vojskovodja.Vladar asc(SATURN) u devici-zdravlje opoz. uran
Vladar 6polja i device u prvom conj neptun.
Kakve su sanse da se neutralise dejstvo neptuna i saturna jer dete tesko izgovara(posebn o slovo R).Ako mozete pomoci dok je jos mlad dok jos nije kasno. Meni je nezgodno da kazem kumu da tu postoje simptomi mentalne zaostalosti. Ako gresim ja cu biti presretan. Unapred hvala!
 
 
+25 #1 Nikola 2011-06-03 01:24
Sjajan tekst - odličan primer spoja strčnosti i astrologije.

Naime, Biljana je diplomirani socijalni radnik, u svom poslu je u kontaktu sa osobama koje su duševni bolesnici, osobama sa invaliditetom, osobama koje su zavisne od psihoaktivnih supstanci....

Naravno, od Biljane očekujemo još tekstova iz njene prakse...